Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělání, vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem.

Od r. 1993 má škola právní subjektivitu, je zařazena do sítě škol, jako příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Rohle.

Součástí školy:

– Školní družina s jedním oddělením

– Mateřská škola s jedním oddělením

– Školní jídelna, kde se vaří průměrně 150 obědů, včetně poskytování služeb pro cizí strávníky.

– ZUŠ – detašované pracoviště Mohelnice: hra na klavír, akordeon, flétnu. Ve škole je k dispozici učitelská i žákovská knihovna.

Do základní školy dojíždějí žáci z okolních obcí: Kamenné, Nedvězí, Janoslavic, v ojedinělých případech z Lipinky, Strupšína a Bezděkova. Školu tvoří dvě budovy, I. a II. stupeň.

V budově ZŠ je odborná pracovna chemie a fyziky, učebna informatiky, školní družina a knihovna. Pro výuku pracovních činností je samostatná budova, kde jsou dílny a cvičná kuchyň. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvična umístěna v KD.

MŠ a ŠJ jsou umístěny v další budově, vzdálené od hlavní budovy asi 10 minut chůze. ZŠ celkem využívá tři budovy a tělocvičnu.

Před školou je školní pozemek a školní hřiště. Školní hřiště je využíváno pro volnočasové aktivity žáků a veřejnosti.

Ve škole jsou výborné podmínku pro výuku informatiky, žáci s učiteli využívají velkého množství výukových programů, je využíván internet, interaktivní učebna s tabulí. Škola je dobře vybavena moderními učebními pomůckami, notebookem a dataprojektorem.

Škole byla udělena výjimka z počtu žáků.

Protože je naše škola umístěna uprostřed vesnice, blízko k přírodě, je logické, že tuto skutečnost využijeme k našemu zaměření. Hned vedle školy protéká potok Rohelka, v blízkém okolí najdeme ekosystémy – les, louku, rybník, pole. To je důvodem, proč jsme se přihlásili do programu Ekoškola. Ekologická výchova na škole nemá svůj vlastní předmět, probíhá v rámci projektových dnů Dýňobraní, Den Země, Den vody, v rámci přírodopisu a pracovního vyučování.

Plánujeme klást větší důraz na problematiku environmentální výchovy, plnit tak její cíle, vybavit žáka kompetencemi, které směřují k odpovědnému environmentálnímu chování.